Professors
Vesna Požgaj Hadži
Title
Professor
Nationality
Slovenian
Institute
University of Ljubljana, Slovenia
Expertise in
Croatian and Serbian language
Other Reference
-
Experience

Publication:

The author of more than 300 bibliographic units and (co) editor of 11 monographs and 4 textbooks.

Balažic Bulc, Tatjana and Požgaj Hadži, Vesna (2018). Aktualna vprašanja standardizacije črnogorskega jezika [Current Issues in Standardization of Montenegrin Language]. In: Strsoglavec, Đurđa and Subiotto, Namita (eds.). Beseda premosti čas in prostor : posvečeno Vladimirju Osolniku, Knjižna zbirka Slavica Slovenica, 3, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 97-109.

Balažic Bulc, Tatjana and Požgaj Hadži, Vesna (2017). Zauvijek susjedi - ali i sustanari : hrvatski jezik u kontekstu slovenske jezične politike [Neighbours forever – or also cotenants: The Croatian Language in the Context of Slovene Educational Language Policy]. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, vol. 43, no. 1, 1-17.

Požgaj Hadži, Vesna and Balažic Bulc, Tatjana (2015). (Re)standardizacija v primežu nacionalne identitete : primer hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika [(Re)standardization in the Vice of National Identity: the Cases of Croatian, Serbian, Bosnian and Montenegrin]. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, vol. 3, no. 2, 67-94.

Požgaj Hadži, Vesna (2014). Language Policy and Linguistic Reality in Former Yugoslavia and its Successor States. Inter faculty, vol. 5, 49-91. https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/article/view/87/155.

Požgaj Hadži, Vesna (ed.). (2013). Jezik između lingvistike i politike [Language Between Linguistics and Politics]. Beograd: Biblioteka XX vek.

Požgaj Hadži, Vesna et. al. (2012). Izazovi kontrastivne lingvistike [Challenges of Contrastive Linguistics]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Balažic Bulc, Tatjana, Požgaj-Hadži, Vesna and Gorjanc, Vojko (eds.). 2009. Med politiko in stvarnostjo : jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije [Between Politics and Reality: Language Situation in the Newly Established States of Former Yugoslavia] Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Požgaj Hadži, Vesna et. al. (2007). Hrvatski izvana [Croatian from Outside]. Zagreb: Školska knjiga.

Byram, Michael, Benjak, Mirjana, Požgaj-Hadži, Vesna (eds.). (2005). Bez predrasuda i stereotipa [Without Prejudice and Stereotypes]. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.

Požgaj Hadži, Vesna and Balažic Bulc, Tatjana, (eds.). (2004). Hrvatski jezik, srpski jezik : vodič za

polaganje ispita na visokoj razini [Croatian Language, Serbian Language: Exam Guide, Advanced Level]. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Požgaj Hadži, Vesna (2002). Hrvaščina in slovenščina v stiku = Hrvatski i slovenski u kontaktu.

Croatian and Slovenian in Contact]. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Complete Bibliography available at:

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?lang=eng&init=t

Researcher's code or Last name and first name

Požgaj Hadži Vesna